MH- Lyxxkullen

 

Lila = Izza

 

 

*

1

2

3

4

5

1a. KONTAKT Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök

Undviker kontakt genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan

Tar själv kontakt eller besvarar kontakförsök

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT Samarbete

Följer inte med trots flera försök att locka. Alt. Provas inte detta moment

Följer med motvillig.

Följer med, men är inte engagerad i testledaren.

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren.

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren.
 

1c. KONTAKT Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök.

Undviker, drar sig undan eller söker stöd hos föraren.

Accepterar hantering.
 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.

Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende.

2a. LEK1 Leklust

Leker inte.

Leker inte, men visar intresse.

Startar långsamt, blir aktiv, leker.

Startar snabbt, leker aktivt.

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.
 

2B LEK 1 Gripande

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt - hugger föremålet i farten
 

2C LEK 1 Gripande och dragkamp

Griper inte
 

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot

Griper, drar emot, men släpper tar om. Alt. tuggar
 

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testl.släpper
 

3A FÖRFÖLJANDE Första gången

Startar inte

Startar men avbryter
 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer

Startar med hög fart målinriktad-bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3A FÖRFÖLJANDE Andra gången

Startar inte

Startar men avbryter

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten, fullföljer

Startar med hög fart målinriktad-bromsar in vid bytet
 

Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända

3B GRIPANDE Första gången

Nonchalerar bytet Alt. springer inte fram
 

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder

3B GRIPANDE Andra gången

Nonchalerar bytet Alt. springer inte fram
 

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sekunder
 

4 AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv

Är uppmärksam och lugn -står, sitter eller ligger

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivtetshöjningar

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand
 

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet

5A AVST.LEK Intresse

Engageras inte av figuranten.

Kontroll, avbrott förekommer

Intresserad. Följer figuranten utan avbrott
 

Intresserad. Vill iväg enstaka startförsök

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

5B AVST.LEK Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första del

Visar enstaka (1-2) hotbeteenden under momentets första och andra del

Visar flera hotbeteenden under momentets första del

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del

5C AVST.LEK Nyfikenhet

Går inte fram till figuranten.

Går fram när figuranten är aktiv på linjen

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller med tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp
 

5D AVST.LEK Leklust

Visar inget intresse
 

Leker inte, men visar intresse

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot

Griper, drar emot, men kan släppa och ta om

Griper direkt, drar emot släpper inte
 

5E AVST.LEK Samarbete

Visar inget intresse
 

Blir aktiv men avbryter

Är aktiv med figurant när denne är aktiv

Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
 

6A ÖVERRASKN. Rädsla

Stannar inte eller kort stopp
 

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken
 

Flyr högst 5 meter

Flyr mer än 5 meter
 

6B ÖVERRASKN. Hot/agg

Visar inga hotbeteenden
 

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

6C ÖVERRASKN. Nyfikenhet

Går fram efter det att overallen lagts ner Alt. går inte fram
 

Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen samt lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet

Går fram till overallen utan hjälp
 

6D ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna

Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet
 

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager

6E ÖVERRASKN. Kvarstående intresse

Inget intresse

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid 1 tillfälle

Stanner upp. Luktar/tittar på overallen vid minst 2 tillfällen

Biter i eller lek med overallen Intresset minskar efter hand

Biter i eller leker med overallen vid 2 eller fler passager

7A LJUDKÄNSL. Rädsla

Stannar kort stopp
 

Hukar sig och stannar

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 meter
 

Flyr mer än 5 meter
 

7B LJUDKÄNSL. Nyfikenhet

Går inte fram

Går fram när föraren sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid
 

Går fram till till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp
 

7C LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla

Ingen tempoförändring eller undanmanöver

Liten båge el liten tempoväxling el tittar bort vid någon av passagerna
 

Båge el tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utstlag vid 2:a passagen

Båge el tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager

7D LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse

Visar inget intresse
 

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid 1 tillfälle

Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst 2 tillfällen

Biter eller leker med skramlet. Intresset minskar efter hand

Biter eller leker med skramlet vid 2 eller fler passager

8A SPÖKEN Hot/agg

Visar inga hotbeteenden

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid
 

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

8B SPÖKE Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse Alt. engagerar sig inte

Tittar till mot spökena då o då

Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena. Kortare avbrott
 

Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet

8C SPÖKEN Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Växlar mellan flyktstart o kontroll

Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen alt. flyr

8D SPÖKEN Nyfikenhet

Går fram till fig. när föraren tagit av figurantens huvudbonad Alt. går inte fram

Går fram till fig. när föraren talar med fig./lockar på hunden
 

Går fram till fig. när föraren står bredvid
 

Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet

Går fram till fig. utan hjälp

8E SPÖKEN Kontakt-tagande med figurant i spökdräkt

Avvisar eller undviker kontaktförsök Alt. går inte fram i tid

Accepterar kontakten från fig. utan att besvara den

Besvarar kontakten från figuranten

Tar själv kontakt med figuranten

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan ex. hoppa och gnälla

9A LEK 2 Leklust

Leker inte

Leker inte, men visar intresse
 

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt
 

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

9B LEK 2 Gripande

Griper inte
 

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen
 

Griper direkt, hugger föremålet i farten

10 SKOTT

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd
 

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd.

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet.

Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

Berörd, rädd Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. Föraren avstår skott.

 

 

 Izzas Mentaltest - 465 poäng

 

                   

*

1

2

3

4

5

Samarbete/Lek Föremål/Förare koeff 2

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet

Leker själv, kommer inte tillbaka

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från föraren

Leker själv- men kommer tillbaka med tidsfördröjning

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek Izza

Samarbete/Lek Föremål/TL koeff 4

Visar inget eller kortvarigt intresse för föremålet

Leker själv, kommer inte tillbaka

Leker själv, kommer efter upprepade uppmaningar från TL

Leker själv- men kommer tillbaka med tidsfördröjning

Kommer tillbaka utan uppmaning för fortsatt lek Izza

Gripa; Ta tag 5m koeff 3

Griper ej/nosar på föremålet

Griper försiktigt

Griper direkt men ej med hela munnen

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning
Izza

Griper direkt med hela munnen

Ta tag 40m koeff 3

Griper ej/nosar på föremålet

Griper försiktigt
Izza

Griper direkt men ej med hela munnen

Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning

Griper direkt med hela munnen

Gripa; Hålla i 5m koeff 3

Griper ej

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Byter tag upprepade gånger
Izza

Byter tag vid något tillfälle

Fast bett, Alt växlar till bättre grepp 1 ggr som behålls

Gripa; Hålla i 40m koeff 4

Griper ej

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Byter tag upprepade gånger
Izza

Byter tag vid något tillfälle

Fast bett, Alt växlar till bättre grepp 1 ggr som behålls

Gripa; Slita/dra 5m koeff 2

Håller ej

Håller, men drar inte emot

Växlar mellan att hålla och dra emot

Drar emot under huvuddelen av momentet
Izza

Drar emot under hela momentet

Gripa; Slita/dra 40m koeff 2

Håller ej

Håller, men drar inte emot

Växlar mellan att hålla och dra emot
Izza

Drar emot under huvuddelen av momentet

Drar emot under hela momentet

Förföljande koeff 2

Startar inte eller når inte in i banan

Startar med avbryter

Startar med hög fart, springer förbi bytet

Startar tveksamt, eller håller låg fart. Fullföljer

Startar med hög fart - målinriktad
Izza

Förföljande; Gripande koeff 3

Nonchalerar föremålet

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper
Izza

Griper direkt. Behåller föremålet

Uthållighet koeff 6

Försöker ej

Jobbar mindre än 30 sekunder

Jobbar i 30 sekunder
Izza

Jobbar i 60 sekunder

Jobbar i 90 sekunder

Social självsäkerhet koeff 10

Ängslig/socialt osäker/går ej att hantera

Visar social osäkerhet i flera situationer

Visar social osäkerhet i enstaka situationer

Visar otrivsel/något undvikande i någon situation

Är socialt säker i alla situationer
Izza

Social nyfikenhet koeff 8

Undviker, skygg

Överdrivet nyfiken, påträngande

Neutral, låter sig klappas

Besvarar när figurant bjuder
Izza

Normalt nyfiken när anledning finns

Socialt samspel koeff 8

Svarar ej på lekinviter

Svarar svagt
Izza

Svarar på lek & lekinviter

Spelar med är aktiv

Inbjuder passiv figurant

Handlingsförmåga koeff 10

Försöker inte lösa problemen

Försöker endast kortvarigt lösa problemen

Löser uppgifter i de flesta situationer

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer
Izza

Anpassningsförmåga koeff 10

Låg intensitet i de flesta testsituationer

Hög intensitet i de flesta testsituationer

Låg intensitet i några testsituationer

Hög intensitet i några testsituationer

Anpassar intensiteten i testsituationerna.
Izza

Koncentration koeff 10

Okoncentrerad i de flesta situationer

Viss koncentration - flera långa avbrott - gör annat

I huvudsak koncentrerad, men med avbrott i flera situationer

Koncentrerad, men med något kort avbrott
Izza

Obruten koncentration

Avreaktion koeff 10

Kan ej avreagera

Tar lång tid för avreaktion

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer

Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer
Izza

Avreagerar snabbt i alla situationer

Minnesbilder koeff 5

Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden

Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden

Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden
Izza

Visar flera minnesbilder, utan undvikande beteenden

Visar enstaka minnesbilder, utan undvikande beteenden

Rädsla koeff 4

Mkt rädd. Flykt eller passivitet

Rädd. Enstaka flykter/flyktstarter

Viss rädsla. Undanmanöver - avståndsreglerar

I stort orädd. Enstaka avståndsreglering
Izza

Helt orädd

Aggresivitet koeff 3

Visar kvarstående aggression

Visar stor aggression

Visar ingen eller kortvarig aggression

Visar liten aggression
Izza

Visar måttlig aggression

Nyfikenhet koeff 8

Går inte fram

Lång tid med hjälp för att gå fram

Går fram med hjälp
Izza

Går fram utan hjälp någon tidsfördröjning

Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer

Skott

Avviker från platsen

Undvikande reaktioner alt låsningar, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan
Izza

Kontroll vid flera skott

Ingen reaktion, kontroll första skottet

Imponer-/
hotbeteenden
 

Stel i kropp morr riktat mot testledaren. Bitintention

Stel kropp morr riktat mot testledaren

Stel kropp under hela hanteringen

Stelnar till under kort stund slappnar av

Inga imponerbeteenden
Izza